Kindergeld - Zasiłek rodzinny z Niemiec z DORFIN

Uzyskaj niemiecki zasiłek rodzinny!

Skorzystaj z najlepszej oferty na zasiłek rodzinny Kindergeld.

Kindergeld – Zasiłek rodzinny z Niemiec

Masz prawo pobierać z Niemiec zasiłek rodzinny – Kindergeld. Jeżeli pobierasz w Polsce świadczenie 500+, wnioskuj o wyrównanie do wysokości niemieckiego Kindergeld. Sprawdź poniżej, czy spełniasz kryteria uprawniające do pobierania Kindergeldu i złóż wniosek. 

Ile wynosi zasiłek rodzinny w Niemczech?

od 01.01.2021 od 01.01.2019
1 i 2 dziecko 219 eur 204 eur
3 dziecko 225 eur 210 eur
od 4 dziecka 250 eur 235 eur

Świadczenie 500+ a zasiłek Kindergeld.

Pierwszeństwo wypłacania świadczeń uzależnione jest od sytuacji zawodowej rodziców. Jeżeli żaden z rodziców nie osiąga dochodów podlegających ubezpieczeniu w Polsce, świadczenia rodzinne należą się tylko z Niemiec. Natomiast jeżeli dziecko mieszka w Polsce i jeden z rodziców osiąga dochody podlegające ubezpieczeniu w Polsce, to krajem pierwszeństwa w wypłacie świadczeń na każde dziecko jest Polska. W takiej sytuacji w dalszym ciągu można się starać o Kindergeld – Familienkasse wypłaci zasiłek pomniejszony o świadczenie otrzymane w Polsce tzw. dodatek dyferencyjny.

Masz pytania? Napisz.

"*" oznacza pola wymagane

Przeciągnij pliki w to miejsce, lub
Maks. rozmiar pliku: 96 MB.

  Czy można otrzymać zasiłek wstecz?

  Od 1 Stycznia 2018 urząd wprowadza zmiany i Kindergeld będzie wypłacany tylko za okres ostatnich 6 miesięcy.

  Kto zajmuje się wnioskami o zasiłek rodzinny w Niemczech (Kindergeld)?

  Wnioski o zasiłek rodzinny w Niemczech rozpatruje niemiecka Kasa Świadczeń Rodzinnych (Familienkasse).

  Jaki jest czas rozpatrywania wniosków?

  Familienkasse odpowiada na wnioski w ciągu kilku miesięcy. Jeśli nie otrzymałeś odpowiedzi w ciągu 12 miesięcy od daty złożenia wniosku to należy skontaktować się z urzędem.

  Czy pobieranie zasiłku w Polsce wpływa na wysokość wypłacanego zasiłku Kindergeld?

  Osobie, która pobiera zasiłek w Polsce, Familienkasse wypłaci zasiłek pomniejszony o sumy wydane przez polską instytucję. Wnioskodawca powinien dołączyć szczegółowy wykaz pobieranego zasiłku sporządzony np. przez MOPS lub ROPS.

  Jakie należy dostarczyć dokumenty do wniosku o zasiłek Kindergeld?

  • Uzupełniony formularz danych oraz podpisane wnioski.
  • Wypełniony i podbity przez pracodawcę druk Arbeitgeberbescheinigung.
  • Kopie Lohnsteuerbescheinigung i wszystkich miesięcznych odcinków z wypłat za okres wnioskowania o zasiłek.
  • Kopia dokumentu potwierdzającego nadanie numeru identyfikacyjnego (Identifikationsnummer).
  • Kopia aktualnej umowy o pracę.
  • Kopia potwierdzenia ubezpieczenia w Niemczech (np. kopia karty ubezpieczenia zdrowotnego Sozialversicherungsnachweis) lub ubezpieczenia w Polsce (druk A1).
  • Kopia potwierdzenia zakwaterowania w Niemczech (np. meldunek, umowa najmu mieszkania, zaświadczenie od pracodawcy jeśli to on zapewnia zakwaterowanie).
  • Kopia zaświadczenia o obowiązku podatkowym w Niemczech za rok, za który chcesz wnioskować o zasiłek (Nachweis über den Umfang der Steuerpflicht in Deutschland)- np. decyzja z rozliczenia podatkowego, karta podatkowa od pracodawcy, zaświadczenie wydane przez niemiecki urząd podatkowy.
  • Kopia aktu małżeństwa i aktu urodzenia dziecka/dzieci na drukach europejskich.
  • Potwierdzenie zameldowania wnioskodawcy z dzieckiem poświadczone przez Urząd Miasta i Gminy.
  • Kopia decyzji o przyznaniu/nieprzyznaniu zasiłku w Polsce lub zaświadczenie o pobieraniu lub niepobieraniu świadczeń socjalnych na dane dziecko w Polsce.
  • Kopia aktualnego dowodu tożsamości.
  • Jeśli dziecko ukończyło 18 lat – Zaświadczenie o nauce dziecka wypełnione przez szkołę/uczelnię.

  Jakie warunki trzeba spełnić, aby ubiegać się o Kindergeld?

  • Posiadanie numeru identyfikacyjnego osoby ubiegającej się o zasiłek.
  • Nieograniczony obowiązek podatkowy na terenie Niemiec, tzn. przepracowane minimum 183 dni w roku.
  • Legalne zatrudnienie lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
  • Zameldowanie z dzieckiem.
  • Składki ubezpieczeniowe odprowadzane na terenie Niemiec.

  Kto posiada nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech?

  • Osoba, której liczba dni przebytych w Niemczech jest większa niż 183 dni w ciągu 12 miesiecy,
  • Osoba, której dochód z Niemiec stanowi minimum 90% sumy dochodów uzyskanych we wszystkich krajach.

  Czy można ubiegać się o Kindergeld, gdy składki na ubezpieczenie odprowadzane są w innym kraju niż Niemcy?

  Jeśli składki na ubezpieczenie nie zostały opłacane w Niemczech, Familienkasse rozpatruje takie sprawy indywidualnie.

  Na jakie dzieci przysługuje Kindergeld?

  Zasiłek rodzinny przyznawany jest nie tylko na dzieci przebywające w Niemczech, ale również na te mieszkające w Polsce do 18 roku życia. Może on zostać również przyznany dziecku, które ukończyło 18 lat i spełnia poniższe kryteria:

  • kontynuuje naukę w szkole, studiuje lub kształci się zawodowo do 25 roku życia,
  • znajduje się w momencie ukończenia jednej szkoły i rozpoczęcia drugiej (przerwa ta nie może jednak przekroczyć 4 miesięcy),
  • dziecko nie może rozpocząć lub kontynuować nauki z powodu braku miejsc,
  • dziecko jest zarejestrowane jako osoba bezrobotna czynnie poszukująca pracy (do ukończenia 21 roku życia),
  • dziecko jest upośledzone fizycznie lub umysłowo (bez ograniczenia wiekowego, upośledzenie zostało jednak stwierdzone przed ukończeniem 25 roku życia),
  • dzieci odbywające roczny wolontariat socjalny lub ekologiczny, wolontariat federalny (BFD) lub inny zorganizowany wolontariat.

  O czym trzeba informować Familienkasse?

  Zgodnie z § 68 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym wnioskujący o Kindergeld są zobowiązani do bezzwłocznego informowania Kasy Świadczeń Rodzinnych (Familienkasse) o wszystkich zmianach Twojej sytuacji i sytuacji Twoich dzieci, które mają znaczenia dla prawa do zasiłku na dziecko lub były przedmiotem już złożonych oświadczeń. Zgłoszenia informacji do innych jednostek (np. urzędu gminy, urzędu meldunkowego lub urzędu finansowego), jednostki Agencji Pracy lub stanowiska ds. poborów (Bezugestelle) Twojego pracodawcy są niewystarczające.

  Jakie należy dostarczyć dokumenty dotyczące dziecka niepełnosprawnego?

  • Urzędowe zaświadczenie o niepełnosprawności.
  • Wykaz środków finansowych dziecka niepełnosprawnego – dochód netto oraz świadczenia od osób trzecich (nie mogą one przekraczać podstawowej kwoty wolnej w roku kalendarzowym).

  Masz pytania? Napisz.

  "*" oznacza pola wymagane

  Przeciągnij pliki w to miejsce, lub
  Maks. rozmiar pliku: 96 MB.