Korekta podatku z Norwegii

Odwołania podatkowe w Norwegii

Jak ustalić, czy mam podstawy do złożenia korekty?

Jeżeli otrzymałeś decyzję podatkową, która budzi Twoje wątpliwości, zawsze możesz zwrócić się do nas. Zdarza się, że zwrot podatku jest niesłusznie mały, bądź dopłata podatku jest za duża. Wypełnij formularz on-line, a my sprawdzimy, czy masz podstawy aby się odwoływać.


Z jakich ulg mogę skorzystać?

Ulga 10% - Odpis standardowy 10% można uzyskać przez pierwsze dwa lata dochodowe. Ulga ta przysługuje pracownikom, którym pracodawca nie pokrywał kosztów związanych z utrzymaniem w Norwegii.

Druga klasa podatkowa – ulga przysługuje osobom w związku małżeńskim, które są zameldowane lub zamieszkują pod jednym adresem i dochód małżonki/ -ka w danym roku nie przekracza:

  • 2017: 46 640 NOK brutto (21 283 PLN brutto)
  • 2016: 45 870 NOK brutto (21 535 PLN brutto)
  • 2015: 44 751 NOK brutto (20 911 PLN brutto)

Status pendler – ulga przysługująca głównie osobom w związku małżeńskim, które posiadają wspólne zameldowanie z małżonką/-kiem oraz singlom w zależności od wieku:

  • Osoby, które nie ukończyły 22 lat powinny udokumentować podróże do domu rodzinnego co najmniej raz na 6 tygodni oraz dołączyć swój akt urodzenia.
  • Osoby w wieku 22 lat i starsze powinny przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie własnościowego mieszkania w Polsce oraz podróże do kraju co trzy tygodnie – własnościowe mieszkanie powinno być mieszkaniem samodzielnym, przez co rozumiane jest, iż jeżeli mieszkasz sam powierzchnia mieszkania powinna obejmować co najmniej 30 m2 , jeśli zameldowane jest więcej osób, na każdą osobę powyżej 15 roku życia powinno przysługiwać dodatkowe 20 m2.

Odsetki od kredytu hipotecznego – z odliczenia możesz skorzystać jeśli posiadasz kredyt hipoteczny w Polsce, a 90% Twojego rocznego dochodu pochodzi z pracy na terytorium Norwegii i nie jesteś rezydentem norweskim.

Koszty dziennej opieki nad dziećmi – możesz odliczyć koszty związane z pobytem swoich dzieci w przedszkolu, szkole lub świetlicy, jeżeli dziecko nie przekroczyło 11-go roku życia. Maksymalnie można odliczyć 25 000 NOK na pierwsze dziecko oraz maksymalnie 15 000 NOK na kolejne dzieci (Dołącz: faktury lub zaświadczenie potwierdzające pokryte koszty przetłumaczone na język angielski).

Odliczenie darowizny – odliczeniu podlegają kwoty przeznaczone na instytucje dobroczynne, maksymalna kwota odliczenia to 30 000 NOK.


Jakie dokumenty muszę dostarczyć?

Po wypełnieniu formularza on-line, będziemy w stanie powiedzieć, jakie ulgi Ci przysługują i jakie dokumenty jesteś zobowiązany dostarczyć.


Czy norweski Urząd popełnia błędy w decyzjach podatkowych?

Urząd bazuje na danych, które zgłaszane są przez pracodawcę. Nierzadko dochodzi do sytuacji, w której poprzez błędnie zgłoszone dane dochodzi do wydania decyzji rażąco naruszającej Twój interes – można wówczas dokonać korekty. Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez urząd jest wydawanie decyzji zawierającej błędną ilość miesięcy, bądź zakwalifikowanie  do niewłaściwej klasy podatkowej. 


W jakim terminie należy złożyć odwołanie?

Odwołanie od decyzji norweskiego urzędu skarbowego najlepiej złożyć w ciągu 3/6 tygodni od daty jej wystawienia. Zgodnie z informacją urzędu przewidywany czas na jej rozpatrzenie wynosi do 8 miesięcy. Sporządzenie korekty w późniejszym terminie wymaga uzasadnienia przyczyny niezłożenia dokumentów w wyznaczonym czasie i skutkuje nieokreślonym terminem wyjaśnienia sprawy, a w niektórych przypadkach odrzuceniem wniosku. W naszym biurze korektę złożysz maksymalnie za 3 lata wstecz ( za rok 2017, 2016, 2015).


Czy muszę zapłacić Urzędowi kwotę wynikającą z decyzji?

Niezależnie od złożonej korekty należy uregulować płatność wobec urzędu. Złożenie korekty nie wstrzymuje należności wobec urzędu, a po przekroczeniu terminu do zapłaty skutkuje naliczaniem odsetek przez urząd.


Kiedy otrzymam decyzję i zwrot podatku?

Termin rozpatrzenia dokumentów zależny jest od terminu ich wysłania. Jeśli korekta wysłana jest w okresie 3/6 tygodni od daty wystawienia decyzji, zgodnie z informacją z urzędu decyzja powinna być wystawiona w ciągu 8 miesięcy. Do odwołań złożonych w terminie późniejszym urząd nie określa terminu rozpatrzenia korekty.