Zasiłek rodzinny i opiekuńczy z Norwegii

Zasiłek rodzinny i opiekuńczy z Norwegii

Jakie świadczenia na dzieci przysługują z Norwegii?

 • Barnetrygd – 1054 NOK / mc przysługuje na dzieci od urodzenia do 18 lat (od dnia zarejestrowania wniosku do 3 lat wstecz).
 • Kontantstøtte – 7500 NOK / mc przysługuje na dzieci pomiędzy 13 a 23 miesiącem życia. Podczas aplikowania o zasiłek opiekuńczy, dziecko nie powinno uczęszczać do publicznego żłobka lub czas pobytu w żłobku nie powinien przekraczać więcej niż 19 godzin tygodniowo. W przypadku pobytu do 19 godzin tygodniowo, NAV wypłaci tylko połowę puli zasiłku. Świadczenie przyznawane jest maksymalnie na 11 miesięcy, a o wypłatę można ubiegać się tylko do 3 miesięcy wstecz (tj. jeżeli dziecko skończyło rok w styczniu, a wniosek złożono w czerwcu, to świadczenie zostanie wypłacone tylko od kwietnia)
  Z pierwszym lipca 2017 warunkiem do uzyskania zasiłku opiekuńczego jest pozostawanie w systemie ubezpieczeń NAV przez 5 lat (łącznie) dla jednego lub obojga rodziców. Jeżeli np matka dziecka nie jest ubezpieczona w NAV, musi być ubezpieczona w ZUS lub KRUS również przez 5 lat.
 • Zasiłek rozszerzony dla rodziców samotnie wychowujących dzieci – 660 NOK / mc zasiłek rozszerzony przysługuje osobom samotnie wychowującym dzieci. Potrzebne będzie postanowienie sądu o przyznaniu wyłącznej opieki nad dziećmi (po rozwodzie) lub akt zgonu drugiego małżonka (w tej sytuacji należy wykazać dane osoby, która zajmuje się dziećmi podczas nieobecności rodzica z wykazaniem następujących informacji: imienia, nazwiska, adresu pobytu, numeru PESEL oraz wykazaniem stopnia pokrewieństwa. Należy pamiętać, że w przypadku sprawowania opieki przez nowego partnera- zasiłek rozszerzony nie przysługuje).

Kto ma prawo do zasiłku rodzinnego Barnetrygd i opiekuńczego Kontantstotte?

Świadczenie jest wypłacane wyłącznie za miesiące, w których składki ubezpieczeniowe za pracę były odprowadzone w Norwegii, a zasiłek będzie wypłacony od kolejnego przepracowanego miesiąca. Dodatkowym wymogiem NAV jest wspólne zameldowanie wnioskującego z dzieckiem / dziećmi.


Świadczenie 500+ a zasiłek z Norwegii.

Pierwszeństwo wypłacania świadczeń, uzależnione jest od sytuacji zawodowej rodzica przebywającego w Polsce razem z dziećmi. Jeżeli rodzic przebywający w Polsce, nie osiąga dochodów podlegających ubezpieczeniu, świadczenia rodzinne należą się z Norwegii. Natomiast jeżeli rodzic osiąga dochody podlegające ubezpieczeniu w Polsce to na wszystkie dzieci należy wnioskować o zasiłek w Polsce.


Czy można otrzymywać zasiłki mieszkając z rodziną w Polsce?

 • Prawo do zasiłku rodzinnego i opiekuńczego może przysługiwać w sytuacji, kiedy cała rodzina mieszka na terenie Norwegii i planuje mieszkać tu przez minimum 12 miesięcy. Dotyczy to wszystkich obywateli zagranicznych zamieszkałych w Norwegii, zarejestrowanych w Urzędzie Ewidencji Ludności (Folkeregisteret) oraz posiadających zezwolenie na pobyt lub przebywających w Norwegii legalnie na innej podstawie.
 • Obywatele państw należących do EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), pracujący w Norwegii, mogą być uprawnieni do zasiłku rodzinnego i opiekuńczego także, jeśli planują mieszkać w Norwegii krócej niż 12 miesięcy.

Czy obywatelowi kraju EOG, pracującemu w Norwegii przysługują zasiłki, kiedy jego rodzina mieszka w innym kraju EOG?

 • Jeśli rodzic mieszkający w kraju rodzinnym (państwie EOG) posiada zatrudnienie lub prowadzi własną działalność gospodarczą bądź otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych i ma tam prawo do zasiłku rodzinnego i opiekuńczego, Urząd NAV wypłaci świadczenia pomniejszone o wysokość świadczeń wypłacanych w kraju rodzinnym.
 • Jeśli rodzic mieszkający w kraju rodzinnym (państwie EOG) nie posiada zatrudnienia ani nie otrzymuje zasiłku dla bezrobotnych, rodzic pracujący w Norwegii ma prawo do świadczeń rodzinnych z Norwegii.
 • Obywatele państw EOG pracujący na norweskich statkach lub na norweskim szelfie kontynentalnym, mają takie same prawa jak pracownicy zagraniczni pracujący na lądzie stałym w Norwegii. Nie dotyczy to jednak marynarzy z Łotwy, Polski i Rumunii, którzy pracują na statkach zarejestrowanych w NIS (Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków). Wymienieni marynarze podlegają przepisom zabezpieczenia socjalnego w kraju rodzinnym.

Czy obywatelowi kraju EOG, oddelegowanemu do pracy w Norwegii przysługują zasiłki?

 • Jeżeli Twój pracodawca w kraju rodzinnym (należącym do EOG) oddelegował Cię do pracy przy zleceniu w Norwegii – nie jesteś uprawniony do otrzymywania świadczeń rodzinnych w Norwegii. Dzieje się tak, ponieważ nadal pracujesz dla pracodawcy w kraju rodzinnym i w dalszym ciągu jesteś członkiem systemu ubezpieczeń społecznych w kraju rodzinnym.
 • Jeżeli małżonka/małżonek bądź konkubina/konkubent i dziecko przyjadą z Tobą do Norwegii i małżonek/konkubent podejmie tu pracę, stanie się on/ona członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych (folketrygden). W ten sposób może on/ona uzyskać prawo do zasiłku rodzinnego i opiekuńczego, nawet jeśli pobyt w Norwegii będzie krótszy niż 12 miesięcy. Warunkiem jest, aby małżonek/konkubent i dziecko byli obywatelami państwa EOG.

Ile wynosi czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosków?

 • Wniosek powinien zostać rozpatrzony do 12 miesięcy
 • Wniosek jest złożony kolejny raz, zazwyczaj jest rozpatrywany krócej
 • Termin wydania decyzji uzależniony jest od czasu przekazania uzupełnionego formularza F002 (odpowiedź na wysłany z NAVu F001) przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ( przy urzędzie marszałkowskim ).

Co się dzieje w przypadku nieaktualnego adresu korespondencyjnego lub konta bankowego?

Należy pamiętać, aby zawsze aktualizować numer konta bankowego do przelewów oraz adres zamieszkania i do korespondencji w Folkeregisteret. W innym przypadku korespondencja wysyłana przez NAV może nie dotrzeć na oczekiwany adres, a wypłata świadczenia może zostać wypłacona na niewłaściwy rachunek.


Dosyłanie dokumentów

 • Co 3 miesiące dobrze jest dokumentować dalsze zatrudnienie, przesyłając odcinki z wypłat lub wygenerowany z altinn.no formularz A08.
 • Na każde przesłane pismo powinno się odpowiadać w terminie (podany w treści pisma), jeżeli odpowiedź jest wysłana po terminie lub nie jest wysłana w ogóle, NAV rozpatrzy wniosek na podstawie dokumentów, które już ma, a w skrajnych wypadkach może odrzucić wniosek.
 • Wszystkie dokumenty dosyłane po wystawieniu pozytywnej decyzji będą wchodzić w usługę kontynuacji procesu odpłatną 200zł na rok.

Kiedy należy odwoływać się od decyzji wydanej przez NAV?

Od każdej decyzji NAV przysługuje prawo odwołania. Odwołanie wraz z dokumentami potwierdzającymi musi zostać zarejestrowane w NAV w ciągu maksymalnie 6 tygodni od daty wystawienia decyzji.


Co zrobić w przypadku nadpłaty?

 • Jeżeli NAV wypłaca zasiłek regularnie co miesiąc, a wnioskujący kończy pracę albo ma przerwy w zatrudnieniu, należy o tym poinformować NAV w ciągu 2 tygodni.
 • NAV nie będzie występował o zwrot kwoty do ok 4000 NOK- koszty egzekucji są wyższe (są wyjątki).
 • Jeżeli sami zgłosimy, że klient nie pracuje, a NAV nie wstrzyma wypłat, nie powinien domagać się zwrotu.

Niezbędne dokumenty aby ubiegać się o zasiłek rodzinny / opiekuńczy w Norwegii.

 • Wypełniony formularz danych, który znajdziesz powyżej.
 • Podpisane wnioski (child/cash benefit, suplement, nr konta, autoryzacja).
 • Akt małżeństwa/zgonu małżonka na druku europejskim lub przetłumaczony na j. angielski.
 • Akty urodzenia dzieci na drukach europejskich lub przetłumaczone na j. angielski.
 • Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu wnioskującego z dzieckiem (j. angielski).
 • Zaświadczenie z MOPSu / GOPSu o (nie) pobieraniu świadczeń rodzinnych w Polsce (j. angielski).
 • Pozwolenie na pracę z policji (o ile wnioskujący posiada).
 • Umowy o pracę za okres za jaki ubiegamy się o świadczenia.
 • Odcinki z wypłat lub druk A08 z podziałem na miesiące.
 • Potwierdzenie nr konta.
 • Kopia paszportu.
 • Karty podatkowe (o ile wnioskujący posiada).
 • Przy KONTANTSTØTTE - zaświadczenie, potwierdzające, że dziecko nie uczęszcza do żłobka lub wykazujące liczbę godzin pobytu w żłobku w skali tygodnia (nie więcej niż 19 godz. tygodniowo – tylko na prośbę NAV).