Permittering i dagpenger w Norwegii. Zasiłki dla bezrobotnych w Norwegii.

Zostałeś skierowany na Permittering w Norwegii?

Skorzystaj z naszej pomocy w uzyskaj zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii.

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii?

Zasiłek mogą otrzymać osoby, które otrzymały wypowiedzenie umowy od pracodawcy (dagpenger) lub zostały odesłane na postojowe (permittering), ze względu na przestój w pracy. Osoby starające się o zasiłek muszą zarejestrować się jako osoby poszukujące pracy w systemie NAV oraz osiągnąć określony dochód w poprzednich latach.

Najistotniejsze warunki do przyznania Permitteringu:

 • Podstawą do uzyskania zasiłku w okresie permitteringu jest praca rotacyjna w okresie ostatnich 52 tygodni.
 • Rotacje weryfikowane są na podstawie zaświadczenia od pracodawcy.
 • W przypadku, gdy rotacje nie były regularne, NAV  może odrzucić wniosek.

Jak mogę uzyskać zasiłek dla bezrobotnych lub permittering?

Jeżeli chcesz otrzymać zasiłek dla bezrobotnych (dagpenger lub permittering) musisz zarejestrować się w NAV jako osoba poszukująca pracy (osobiście lub poprzez system elektroniczny). Następnie musisz złożyć odpowiedni wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami. 

Jak zarejestrować się w NAV jako osoba poszukująca pracy?

 • Jeżeli przebywasz w Norwegii, najszybciej będzie udać się do lokalnego oddziału NAV i tam się osobiście się zarejestrować.
 • Jeżeli przebywasz poza Norwegią, bądź nie masz możliwości zarejestrowania się osobiście w NAV, będziesz potrzebował tokena bankowego bank ID lub karty z certyfikatem buypass, którą możesz zamówić na buypass.no .
 • w okresie pandemii koronawirusa (informacja na 20.03.2020) możesz zarejestrować się telefonicznie w NAV pod numerem +47 55553333.
 • w okresie pandemii koronawirusa (informacja na 20.03.2020) nie wyślesz z Polski do Norwegii wniosku za listem Poczty Polskiej.

Jakie należy dostarczyć dokumenty do Permitteringu?

 • Lonns i odcinki za ostatnie 12 miesięcy (jeżeli dochód był niższy niż 152 027 NOK, należy przedstawić Lonns’y za ostatnie 36 miesięcy gdzie łączny dochód za ten okres musi wynosić co najmniej 304 053 NOK),
 • Karta podatkowa (Skattekort) za dany rok,
 • aktualne CV (z dokładnymi datami -mieiąc i rok),
 • akt urodzenia dzieci – jeśli nie ukończyły 18 lat,
 • wypełniony formularz danych,
 • podpisane wnioski (otrzymasz je od nas w wiadomości zwrotnej po wypełnieniu formularza on-line),
 • dokument potwierdzający numer konta,
 • umowę o pracę
 • zawiadomienie o zwolnieniu tymczasowym zawierające: przyczynę zwolnienia, stopień zwolnienia, okres zwolnienia tymczasowego, w które dni pracodawca ma ustalony obowiązek płacowy,
 • zaświadczenie NAV 04-08.04 (uzupełnione przez pracodawcę),
 • pozwolenie na pracę z Policji.

Jaka jest wysokość zasiłku dla bezrobotnych?

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych obliczana jest na podstawie dochodu i ewentualnych świadczeń społecznych z ostatnich 12 miesięcy (lub na podstawie średniej z ostatnich 36 miesięcy przed złożeniem wniosku o zasiłek).

Dodatkowo na każde dziecko można otrzymać 17 NOK dziennie.

Kiedy można zarejestrować się jako osoba bezrobotna?

Rejestracji można dokonać na około tydzień przed ostatnim dniem wypłaty. Zasiłek jednak może zostać przyznany od dnia dostarczenia wniosku do urzędu.

Jakie należy dostarczyć dokumenty do Dagpenger ?

 • Pozwolenie na pracę z policji,
 • Lonns i odcinki za ostatnie 12 miesięcy (jeżeli dochód był niższy niż 149 787 NOK, należy przedstawić Lonnsy za ostatnie 36 miesięcy gdzie łączny dochód za ten okres musi wynosić co najmniej 299 574 NOK),
 • karta podatkowa (Skattekort) za dany rok,
 • aktualne CV ( z dokładnymi datami -mieiąc i rok),
 • akt urodzenia dzieci – jeśli nie ukończyły 18 lat,
 • wypełniony formularz danych,
 • podpisane wnioski (otrzymasz je od nas w wiadomości zwrotnej po wypełnieniu formularza on-line),
 • dokument potwierdzający numer konta,
 • umowa o pracę i wypowiedzenie stosunku pracy lub świadectwo pracy ze wszystkich stosunków pracy z ostatnich 6 miesięcy. Dokumenty powinny zawierać (datę rozpoczęcia i zakończenia pracy, tygodniowe godziny pracy,przyczynę zakończenia stosunku pracy, okres wypowiedzenia, datę wypowiedzenia). Jeżeli nie masz pisemnego wypowiedzenia lub świadectwa pracy lub masz zredukowane lub zmienne godziny pracy, musisz załączyć formularz „Bekreftelse pa sluttarsak” NAV 04-08.03 (Potwierdzenie przyczyny zakończenia stosunku pracy). Pracodawca musi wypełnić i podpisać ten formularz.

Czym są karty rejestracyjne?

Karta rejestracyjna jest informacją dla urzędu o obecnej sytuacji. Każda osobą ubiegająca się i przebywająca na zasiłku dla bezrobotnych ma obowiązek uzupełniania karty na stronie urzędu co 14 dni. Jeżeli karta będzie wypełniona błędnie lub w sposób niepełny to karta zostanie zwrócona i wypłata zasiłku opóźni się. Jeżeli karta zostanie przesłana za późno to wypłata może zostać obniżona lub może ona przepaść.

Jak długo trzeba czekać na decyzję o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych?

 • Decyzje przesyłane są w formie pisemnej w ciągu około 8 tygodni od momentu wysłania wniosków.
 • Odwołanie od decyzji można złożyć w ciągu 3-6 tygodni od wystawienia decyzji w formie pisemnej (dokładny termin podany jest w decyzji).

Kiedy wypłacany jest zasiłek?

Zasiłek dla bezrobotnych podlega opodatkowaniu i jest wypłacany na podstawie karty meldunkowej, którą wysyła się co 14 dni. Jeśli karta meldunkowa jest prawidłowo wypełniona i została wysłana w terminie, pieniądze zostaną wypłacone w ciągu około 3 dni po wysłaniu karty.

O czym trzeba pamiętać pobierając zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii?

Każda osoba przebywająca na zasiłku dla bezrobotnych ma obowiązek powiadamiania o zmianach dotyczących dochodu, sytuacji rodzinnej i/lub sytuacji zawodowej, bądź planowanego pobytu za granicą.