Uzyskaj zasiłek rodzinny z Norwegii.

Pobieraj zasiłek rodzinny lub opiekuńczy z Norwegii.

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na większość pytań związanych z zasiłkami rodzinnymi w Norwegii.

Jakie świadczenia na dzieci przysługują w Norwegii?

 • Ordinær barnetrygd (zwykły zasilek rodzinny) – 1054 NOK / mc. Zasiłek przysługuje na dzieci od 6 do 18 roku życia (od dnia zarejestrowania wniosku do 3 lat wstecz).
 • Ordinær barnetrygd (zwykły zasiłek rodzinny) – 1654 NOK / mc. Zasiłek przysługuje na dzieci poniżej 6 roku życia.
 • Kontantstøtte (zasiłek opiekuńczy) – 7500 NOK / mc przysługuje na dzieci pomiędzy 13 a 23 miesiącem życia.
 • Utvidet barnetrygd (rozszerzony zasiłek rodzinny) – 1054 NOK / mc. Zasiłek przysługuje tylko rodzicom samotnie wychowującym dzieci
 • Småbarnstillegg (dodatek na małe dziecko) – 660 NOK / mc. Jest to dodatek do rozszerzonego zasiłku rodzinnego dla rodzica samotnie wychowującego dziecko w przedziale wieku 0-3 lat, oraz otrzymującego zasiłek przejściowy w pełnej wysokości. 

Podczas aplikowania o zasiłek opiekuńczy, dziecko nie powinno uczęszczać do publicznego żłobka lub czas pobytu w żłobku nie powinien przekraczać określonej ilości godzin w tygodniu. Świadczenie przyznawane jest maksymalnie na 11 miesięcy, a o wypłatę można ubiegać się tylko do 3 miesięcy wstecz (tj. jeżeli dziecko skończyło rok w styczniu, a wniosek złożono w czerwcu, to świadczenie zostanie wypłacone tylko od kwietnia) Z pierwszym lipca 2017 warunkiem do uzyskania zasiłku opiekuńczego jest pozostawanie w systemie ubezpieczeń NAV przez 5 lat (łącznie) dla jednego lub obojga rodziców. Jeżeli np matka dziecka nie jest ubezpieczona w NAV, musi być ubezpieczona w ZUS lub KRUS również przez 5 lat.
Zasiłek rozszerzony dla rodziców samotnie wychowujących dzieci – 660 NOK / mc zasiłek rozszerzony przysługuje osobom samotnie wychowującym dzieci. Potrzebne będzie postanowienie sądu o przyznaniu wyłącznej opieki nad dziećmi (po rozwodzie) lub akt zgonu drugiego małżonka (w tej sytuacji należy wykazać dane osoby, która zajmuje się dziećmi podczas nieobecności rodzica z wykazaniem następujących informacji: imienia, nazwiska, adresu pobytu, numeru PESEL oraz wykazaniem stopnia pokrewieństwa. Należy pamiętać, że w przypadku sprawowania opieki przez nowego partnera- zasiłek rozszerzony nie przysługuje).

Kto ma prawo do zasiłku rodzinnego Barnetrygd i opiekuńczego Kontantstotte?

Świadczenie przysługuje osobie zatrudnionej i ubezpieczonej na terenie Norwegii. Dodatkowo warunkiem koniecznym jest wspólne zameldowanie wnioskującego z dzieckiem / dziećmi.
Możesz wnioskować o zasiłek wstecznie, nawet do 3 lat w przypadku zasiłku rodzinnego lub 3 miesiące w przypadku zasiłku opiekuńczego.

Świadczenie 500+ a zasiłek z Norwegii.

Pierwszeństwo wypłacania świadczeń, uzależnione jest od sytuacji zawodowej rodzica przebywającego w Polsce razem z dziećmi. Jeżeli rodzic przebywający w Polsce, nie osiąga dochodów podlegających ubezpieczeniu, świadczenia rodzinne należą się z Norwegii. Natomiast jeżeli rodzic osiąga dochody podlegające ubezpieczeniu w Polsce to na wszystkie dzieci należy wnioskować o zasiłek w Polsce.

Czy obywatelowi kraju EOG, pracującemu w Norwegii przysługują zasiłki, kiedy jego rodzina mieszka w innym kraju EOG?

• Jeśli rodzic mieszkający w kraju rodzinnym (państwie EOG) posiada zatrudnienie lub prowadzi własną działalność gospodarczą bądź otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych i ma tam prawo do zasiłku rodzinnego i opiekuńczego, Urząd NAV wypłaci świadczenia pomniejszone o wysokość świadczeń wypłacanych w kraju rodzinnym.
• Jeśli rodzic mieszkający w kraju rodzinnym (państwie EOG) nie posiada zatrudnienia ani nie otrzymuje zasiłku dla bezrobotnych, rodzic pracujący w Norwegii ma prawo do świadczeń rodzinnych z Norwegii.
Obywatele państw EOG pracujący na norweskich statkach lub na norweskim szelfie kontynentalnym, mają takie same prawa jak pracownicy zagraniczni pracujący na lądzie stałym w Norwegii. Nie dotyczy to jednak marynarzy z Łotwy, Polski i Rumunii, którzy pracują na statkach zarejestrowanych w NIS (Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków). Wymienieni marynarze podlegają przepisom zabezpieczenia socjalnego w kraju rodzinnym.

Czy obywatelowi kraju EOG, oddelegowanemu do pracy w Norwegii przysługują zasiłki?

• Jeżeli Twój pracodawca w kraju rodzinnym (należącym do EOG) oddelegował Cię do pracy przy zleceniu w Norwegii – nie jesteś uprawniony do otrzymywania świadczeń rodzinnych w Norwegii. Dzieje się tak, ponieważ nadal pracujesz dla pracodawcy w kraju rodzinnym i w dalszym ciągu jesteś członkiem systemu ubezpieczeń społecznych w kraju rodzinnym.
Jeżeli małżonka/małżonek bądź konkubina/konkubent i dziecko przyjadą z Tobą do Norwegii i małżonek/konkubent podejmie tu pracę, stanie się on/ona członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych (folketrygden). W ten sposób może on/ona uzyskać prawo do zasiłku rodzinnego i opiekuńczego, nawet jeśli pobyt w Norwegii będzie krótszy niż 12 miesięcy. Warunkiem jest, aby małżonek/konkubent i dziecko byli obywatelami państwa EOG.

Ile wynosi czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosków?

• Wniosek powinien zostać rozpatrzony do 12 miesięcy.
• Wniosek jest złożony kolejny raz, zazwyczaj jest rozpatrywany krócej niż 12 miesięcy.

Termin wydania decyzji uzależniony jest od czasu przekazania uzupełnionego formularza F002 (odpowiedź na wysłany z NAVu F001) przez Wydział Koordynacji Zasiłków we właściwym Urzędzie Wojewódzkim.

Co się dzieje w przypadku nieaktualnego adresu korespondencyjnego lub konta bankowego?

Należy pamiętać, aby zawsze aktualizować numer konta bankowego do przelewów oraz adres zamieszkania i do korespondencji w Folkeregisteret. W innym przypadku korespondencja wysyłana przez NAV może nie dotrzeć na oczekiwany adres, a wypłata świadczenia może zostać wypłacona na niewłaściwy rachunek. 

Dosyłanie dokumentów

 • Co 3 miesiące dobrze jest dokumentować dalsze zatrudnienie, przesyłając odcinki z wypłat lub wygenerowany z altinn.no formularz A08.
 • Na każde przesłane pismo powinno się odpowiadać w terminie (podany w treści pisma).
 • Jeżeli odpowiedź jest wysłana po terminie lub nie jest wysłana w ogóle, NAV rozpatrzy wniosek na podstawie dokumentów, które już ma, a w skrajnych wypadkach może odrzucić wniosek.
 • Wszystkie dokumenty dosyłane po wystawieniu pozytywnej decyzji będą wchodzić w usługę kontynuacji procesu odpłatną 250zł na rok.

Kiedy należy odwoływać się od decyzji wydanej przez NAV?

Od każdej decyzji NAV przysługuje prawo odwołania. Odwołanie wraz z dokumentami potwierdzającymi musi zostać zarejestrowane w NAV w ciągu maksymalnie 6 tygodni od daty wystawienia decyzji.

Co zrobić w przypadku nadpłaty?

 • Jeżeli NAV wypłaca zasiłek regularnie co miesiąc, a wnioskujący kończy pracę albo ma przerwy w zatrudnieniu, należy o tym poinformować NAV w ciągu 2 tygodni.
 • NAV nie będzie występował o zwrot kwoty do ok 4000 NOK- koszty egzekucji są wyższe (są wyjątki).

Niezbędne dokumenty aby ubiegać się o zasiłek rodzinny / opiekuńczy w Norwegii.

 • Wypełniony formularz danych, który znajdziesz powyżej.
 • Podpisane wnioski (child/cash benefit, suplement, nr konta, autoryzacja).
 • Akt małżeństwa/zgonu małżonka na druku europejskim lub przetłumaczony na j. angielski.
 • Akty urodzenia dzieci na drukach europejskich lub przetłumaczone na j. angielski.
 • Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu wnioskującego z dzieckiem (j. angielski).
 • Zaświadczenie z MOPSu / GOPSu o (nie) pobieraniu świadczeń rodzinnych w Polsce (j. angielski).
 • Pozwolenie na pracę z policji (o ile wnioskujący posiada).
 • Umowy o pracę za okres za jaki ubiegamy się o świadczenia.
 • Odcinki z wypłat lub druk A08 z podziałem na miesiące.
 • Potwierdzenie nr konta.
 • Kopia paszportu.
 • Karty podatkowe (o ile wnioskujący posiada).
 • Przy KONTANTSTØTTE – zaświadczenie, potwierdzające, że dziecko nie uczęszcza do żłobka lub wykazujące liczbę godzin pobytu w żłobku w skali tygodnia.

Potrzebujesz więcej informacji? Zadaj nam pytanie poprzez formularz kontaktowy.

 • Przeciągnij pliki w to miejsce, lub
  Maks. rozmiar pliku: 96 MB.
  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.